Tìm Hiểu Ý Nghĩa Bát Nhã Ba La Mật Đa (Thể Loại: Dân Ca Nam Bộ)

Bản rất đầy đủ Bát Nhã cha La Mật Đa trung tâm Kinh Hán Việt, phiên bản phổ Kinh chén bát Nhã của Hoà thượng mê thích Nhất Hạnh cùng Phổ thơ lục chén bát Kinh bát Nhã của Hệ phái Khất Sĩ.

Chuỗi vòng suôn sẻ của bạn, xem ngay!.

Bạn đang xem: Bát nhã ba la mật đa


> gớm Pháp Cú > khiếp Dược Sư

Bát Nhã bố La Mật Đa trung khu Kinh: bản tụng Hán Việt

Bát Nhã vai trung phong Kinh phiên bản tiếng Hán.

quán Tự Tại người thương Tát hành thâm chén nhã Ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhứt thiết khổ ách.

Xá Lợi Tử, nhan sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ tưởng hành thức diệc phục như thị.

Xá Lợi Tử, thị chư pháp không tướng, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm.

Thị cố không trung vô sắc, vô thọ tưởng hành thức.Vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, vô sắc thanh hương vị xúc pháp, vô nhãn giới nãi chí vô ý thức giới.

Vô vô minh, diệc vô vô minh tận, nãi chí vô lão tử, diệc vô lão tử tận.Vô khổ, tập, diệt, đạo.

Vô trí diệc vô đắc, dĩ vô sở đắc cố.

Bồ đề tát đõa y Bát nhã Ba la mật đa cố, chổ chính giữa vô quái ngại, vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết bàn.

Tam cụ chư Phật, y Bát nhã Ba la mật đa cố, đắc A nậu đa la Tam miệu Tam tình nhân đề.

Cố tri Bát nhã tía la mật đa, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhất thiết khổ, chân thật bất hư.

Cố thuyết Bát nhã cha la mật đa chú, tức thuyết chú viết:

Yết đế yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha.

Bản dịch nghĩa tiếng Việt của chén Nhã trọng điểm Kinh:

Ngài Bồ Tát Quán trường đoản cú Tại khi thực hành thâm sâu về trí tuệ chén bát Nhã Ba la mật, thì soi thấy năm uẩn đều là không, do đó vượt qua mọi khổ đau ách nạn.

Nầy Xá Lợi Tử, dung nhan chẳng khác gì không, ko chẳng khác gì sắc, sắc chính là không, không đó là sắc, thọ tưởng hành thức cũng đều như thế.

Nầy Xá Lợi Tử, tướng không của các pháp ấy chẳng sinh chẳng diệt, chẳng dơ bẩn chẳng sạch, chẳng thêm chẳng bớt.

Cho cần trong dòng không đó, nó không tồn tại sắc, không thọ tưởng hành thức.

Không bao gồm mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý. Không tồn tại sắc, thanh, hương vị, xúc pháp.

Không có nhãn giới cho đến không có ý thức giới.

Không có vô minh, cơ mà cũng không có hết vô minh.

Không bao gồm già chết, nhưng cũng không có hết già chết.

Xem thêm: Con Người Và 9 Chỉ Số Thông Minh Của Con Người, 9 Chỉ Số Thông Minh Trong Sinh Trắc Vân Tay

Không gồm khổ, tập, diệt, đạo.

Không tất cả trí cũng không tồn tại đắc, vì không có sở đắc.

Khi vị Bồ Tát nương tựa vào trí tuệ chén bát Nhã nầy thì tâm không còn chướng ngại, vì tâm không chướng ngại nên ko còn sợ hãi, xa lìa được cái điên đảo mộng tưởng, đạt cứu cánh Niết Bàn.

Các vị Phật ba đời vì nương theo trí tuệ chén Nhã nầy mà đắc quả vô thượng, chánh đẳng chánh giác.

Cho nên phải biết rằng Bát nhã tía la mật đa là đại thần chú, là đại minh chú, là chú vô thượng, là chú cao cấp nhất, luôn trừ các khổ não, chân thật không hư dối.

Cho nên khi nói đến Bát nhã ba la mật đa, tức là phải nói câu chú:

Yết đế yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha.

(Qua rồi qua rồi, qua bên kia rồi, tất cả qua vị trí kia rồi, giác ngộ rồi đó!)

Bản phổ Kinh chén Nhã của Hoà thượng Thích Nhất Hạnh

Bồ Tát Quán từ Tại

Khi quán chiếu thâm sâu

Bát Nhã ba La Mật (tức Diệu Pháp Trí Độ)

Bổng soi thấy năm uẩn

Đều không có tự tánh

Thực chứng điều ấy xong

Ngài quá thoát tất cả

Mọi khổ đau ách nạn.

Nghe đây Xá Lợi Tử:

Sắc chẳng khác gì không

Không chẳng không giống gì sắc

Sắc chính thực là không

Không bao gồm thực là sắc

Còn lại tứ uẩn kia

Cũng đều bởi vậy cả.

Xá Lợi Tử nghe đây:

Thể đều pháp gần như không

Không sanh cũng không diệt

Không dơ cũng không sạch

Không thêm cũng không bớt

Cho đề xuất trong tánh không

Không bao gồm sắc, thọ, tưởng

Cũng không có hành thức

Không tất cả nhãn, nhĩ, tỷ

Thiệt, thân, ý (sáu căn)

Không có sắc, thanh, hương

Vị, xúc, pháp (sáu trần)

Không có mười tám giới,

Từ nhãn đến ý thức

Không hề có vô minh

Không gồm hết vô minh

Cho đến không lão tử

Cũng không hết lão tử

Không khổ, tập, diệt, đạo

Không trí cũng ko đắc

Vì không có sở đắc

Khi một vị Bồ Tát

Nương Diệu Pháp Trí Độ (Bát Nhã ba La Mật)

Thì tâm không chướng ngại

Vì tâm không chướng ngại

Nên không có sợ hãi


Xa lià mọi vọng tưởng

Xa lìa mọi điên đảo

Đạt Niết Bàn tuyệt đối

Chư Bụt trong ba đời

Y Diệu Pháp Trí Độ

Bát Nhã ba La Mật

Nên đắc vô thượng giác

Vậy nên phải ghi nhận rằng

Bát Nhã cha La Mật

Là linh chú đại thần

Là linh chú đại minh

Là linh chú vô thượng

Là linh chú tuyệt đỉnh

Là chân lý bất vọng

Có năng lực tiêu trừ
T

ất cả mọi khổ nạn

Cho bắt buộc tôi mong thuyết

Câu thần chú Trí Độ

Bát Nhã bố La Mật

Nói ngừng đức Bồ Tát

Liền đọc thần chú rằng:

Yết đế, Yết đế

Ba la Yết đế

Ba la Tăng yết đế

Bồ đề tát bà ha

Phổ thơ lục chén bát Kinh chén Nhã của Hệ phái Khất Sĩ

Khi hành Bát Nhã Ba La

Ngài Quán từ Tại soi ra tột cùng

Thấy ra năm uẩn đều Không

Bao nhiêu khổ ách khốn cùng độ qua

Nầy Xá Lợi Tử xét ra

Không là sắc đó, dung nhan là không đây

Sắc cùng không chẳng không giống sai

Không cùng sắc vẫn sánh tài như nhau

Thọ, tưởng, hành, thức uẩn nào,

Cũng như sắc uẩn ,một màu không không

Nầy Xá Lợi Tử ghi lòng

Không không tướng ấy, đều không tướng hình

Không tăng giảm, không trược thanh

Cũng không diệt, cũng không sanh pháp đồng

Vậy nên trong cái chơn không

Vốn không năm uẩn, cũng không sáu trần

Mắt, tai, mũi, lưỡi, ý, thân

Vị, hương, xúc, pháp, thuộc phần sắc, thinh

Từ không giới hạn mắt nhìn

Đến không ý thức, vô minh cũng đồng

Hết vô minh, cũng vẫn không

Hết già, không còn chết, cũng không có gì

Không khổ, tập, diệt, đạo kia

Trí huệ chứng đắc cũng là không không

Sở thành, sở đắc vị không

Các vì Bồ Tát nương tùng huệ năng

Tâm không còn chút hổ thẹn ngăn

Nên không hề chút băng khoăng sợ gì

Đảo điên mộng tưởng xa lìa

Niết Bàn mới đến bên đó bến bờ

Ba đời chư Phật sau, xưa

Đắc thành Chánh Giác cũng nhờ huệ năng

Trí huệ năng lực vô ngần

Đại Minh vô thượng, Đại Thần cao siêu

Trí huệ năng lực có nhiều

Thật là thần chú trừ tiêu não phiền

Trí huệ năng lực vô biên

Dẫn đường giải thoát qua bên giác ngàn

Liền theo lời chú thuyết rằng:

Độ tha giác ngộ khắp trần chúng sanh.

Yết đế, yết đế

Ba la yết đế

Ba la tăng yết đế

Bồ đề Tát bà ha.

Tham khảo thông tin quan trọng đặc biệt về chén Nhã trung ương Kinh

- đạo giáo căn bản tìm phát âm về chén bát Nhã chổ chính giữa Kinh

- Tôi tụng chén Nhã vai trung phong Kinh ba La Mật Đa

> mày mò về gớm Phật


CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống lịch sử Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục đào tạo Phật giáo philợi nhuận. Khả năng duy trì và không ngừng mở rộng dự án của shop chúng tôi hoàn toàn nhờ vào vàosự cung cấp của bạn. Giả dụ thấy tư liệu của shop chúng tôi hữu ích, hãy suy nghĩ quyên gópmột lần hoặc hàng tháng.

Yết đế yết đế, ba la yết đế, tía la tăng yết đế, người yêu đề tát bà ha. Cũng tức là: cố gắng cố gắng, nỗ lực hơn nữa, nỗ lực thêm hơn nữa, bờ giải thoát phía trên rồi...


Bát Nhã bố La Mật Đa trọng điểm Kinh (Prajnaparamitahridaya Sutra) là 1 trong những kinh căn bản và rộng rãi của Phật Giáo Đại Thừa. Bài kinh này là một trong trong những bài kinh của cục Bát Nhã kết tập tại Ấn Độ qua bảy cố gắng kỷ, từ thời điểm năm 100 T.C.N. Mang đến 600 C.N. Lúc được truyền quý phái Trung Hoa.Tâm kinh đã được rất nhiều vị cao tăng chuyển dời từ giờ Phạn quý phái tiếng Hán: ngài Cưu Ma La Thập dịch vào khoảng năm 402-412 C.N., ngài Huyền Trang dịch năm 649 C.N., ngài Nghĩa Huyền (700 C.N.), ngài Pháp Nguyệt (732 C.N.), ngài chén Nhã cùng Lợi Ngôn (790 C.N.), ngài trí óc Luận (850 C.N.), ngài Pháp Thành (856 C.N.) và ngài Thi Hộ (980 C.N.). Trong các phiên bản dịch nầy, phiên bản dịch của ngài Huyền Trang là thêm nhất.
Riêng trên Việt Nam, bạn dạng dịch của ngài Huyền Trang được đưa sang chữ quốc ngữ Hán Việt với thường dùng làm trì tụng hằng ngày. Khách hàng cao tăng cũng đều có phát hành những sách để phân tích và lý giải nghĩa kinh, trong những số đó các sách của quý Hòa thượng thích Thiện Hoa, ưa thích Thanh Từ, cùng Thích nhất Hạnh là nhiều nhất.
*

Quán trường đoản cú Tại tình nhân Tát hành thâm bát nhã bố la mật nhiều thời, chiếu con kiến ngũ uẩn giai không, độ nhứt thiết khổ ách.
Xá Lợi Tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc, nhan sắc tức thị không, ko tức thị sắc, lâu tưởng hành thức diệc phục như thị.
Bồ đề tát đõa y chén bát nhã cha la mật nhiều cố, trọng tâm vô tai ác ngại, vô quái trinh nữ cố, vô hữu bự bố, viễn ly điên hòn đảo mộng tưởng, cứu giúp cánh Niết bàn.
Cố tri bát nhã ba la mật đa, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhất thiết khổ, chân thật bất hư.
*

*
*
*
*
*
*
*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x