Đề Kiểm Tra Chương 1 Hình Học 10 Đề Kiểm Tra 1 Tiết Chương 1: Vectơ Có Đáp Án

*

A. Phần trắc nghiệm: (4 điểm) chọn câu trả lời đúng nhất.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra chương 1 hình học 10

Câu 1. Cho tứ giác ABCD. Số những vectơ khác vectơ–không có điểm đầu và điểm cuối là những đỉnh của tứ giác bằng:

 A) trăng tròn B) 16 C) 12 D) 6

Câu 2. Xác xác định trí của 3 điểm A, B, C thoả hệ thức: AB = CA

 A) C trùng B B) ABC cân nặng C) A trùng B D) A là trung điểm của BC.

Xem thêm: Vác Mã Tấu, Dao Tự Chế “Thị Uy” Để Dán Tờ Rơi Cầm Đồ, Cảnh Sát Lặn Tìm 1 Cây Mã Tấu Dưới Kênh Nhiêu Lộc

 


*
6 trang
*
trường đạt
*
24265
*
10Download
Bạn sẽ xem tài liệu "Đề kiểm soát 1 huyết môn: Hình học tập lớp 10 chuẩn - Chương 1", để mua tài liệu gốc về máy chúng ta click vào nút DOWNLOAD ở trên

Trường trung học phổ thông Trưng vương ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT Môn : Hình học tập lớp 10 Chuẩn
Họ tên học viên : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lớp: .................................Điểm
Nội dung đề số : 001A. Phần trắc nghiệm: (4 điểm) chọn câu trả lời đúng nhất.Câu 1. đến tứ giác ABCD. Số những vectơ không giống vectơ–không bao gồm điểm đầu với điểm cuối là những đỉnh của tứ giác bằng:A) 20B) 16C) 12D) 6Câu 2. Xác định vị trí của 3 điểm A, B, C thoả hệ thức: A) C trùng BB) DABC cân
C) A trùng B D) A là trung điểm của BC.Câu 3. Cho hình bình hành ABCD. Đẳng thức như thế nào sau đấy là đúng:A) B) C) D) Câu 4. đến DABC có trung tâm G. M là 1 trong điểm tuỳ ý. Đẳng thức làm sao sau đó là đúng:A) B) C) D) Câu 5. Mang lại 3 điểm A(1; 1), B(–1; –1), C(6; 6). Khẳng định nào sau đó là đúng:A) G(2; 2) là giữa trung tâm của DABCB) B là trung điểm của AC C) C là trung điểm của AB.D) ngược hướng.Câu 6. Mang đến hai điểm M(8; –1), N(3; 2). Toạ độ của điểm phường đối xứng cùng với điểm M qua điểm N là:A) (–2; 5)B) C) (13; –4)D) (11; –1)Câu 7. đến hai điểm A(4; 0), B(0; –8). Toạ độ của điểm C thoả: là:A) (–3; 7)B) (1; –6)C) (–2; –12)D) (3; –1)Câu 8. đến hai vectơ = (2; –4), = (–5; 3). Toạ độ của vectơ là:A) (7; –7)B) (9; –5)C) (9; –11)D) (–1; 5)B. Phần trường đoản cú luận: (6 điểm)Câu 9. (3 điểm) đến DABC và điểm M thoả hệ thức: .a) chứng minh rằng:b) call BN là trung con đường của DABC, I là trung điểm của BN. Chứng tỏ rằng: .Câu 10. (3 điểm) cho DABC có A(3; 1), B(–1; 2), C(0; 4).a) tìm điểm D nhằm tứ giác ABCD là hình bình hành.b) Tìm trọng tâm G của DABC.====================Bài làm:A. Bảng trả lời trắc nghiệm:Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5Câu 6Câu 7Câu 8ABCDB. Phần từ bỏ luận: (Học sinh làm phần tự luận ngay trên tờ giấy này, tất cả trang sau)Trường trung học phổ thông Trưng vương ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT Môn : Hình học lớp 10 Chuẩn
Họ tên học sinh : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lớp: ................................Điểm
Nội dung đề số : 002A. Phần trắc nghiệm: (4 điểm) chọn câu trả lời đúng nhất
Câu 1. Cho ngũ giác ABCDE. Số những vectơ không giống vectơ–không bao gồm điểm đầu với điểm cuối là các đỉnh của ngũ giác bằng:A) 20B) 30C) 25D) 10Câu 2: Xác xác định trí của 3 điểm A, B, C thoả hệ thức: A) C trùng BB) DABC cân
C) A trùng BD) C là trung điểm của AB.Câu 3. Cho hình bình hành ABCD. Đẳng thức nào sau đó là đúng:A) B) C) D) Câu 4. đến DABC có giữa trung tâm G. M là 1 trong những điểm tuỳ ý. Đẳng thức làm sao sau đây là đúng:A) B) C) D) Câu 5. đến 3 điểm A(1; –1), B(–1; 1), C(6; 6). Xác minh nào sau đây là đúng:A) G(2; 2) là trung tâm của DABCB) B là trung điểm của AC C) C là trung điểm của AB.D) ngược hướng.Câu 6. đến hai điểm M(8; –1), N(3; 2). Toạ độ của điểm phường đối xứng với điểm N qua điểm M là:A) (–2; 5)B) C) (13; –4)D) (11; –1)Câu 7. Mang đến hai điểm A(4; 0), B(0; –8). Toạ độ của điểm C thoả: là:A) (–3; 7)B) (1; –6)C) (–2; –12)D) (3; –1)Câu 8. Cho hai vectơ = (2; –4), = (–5; 3). Toạ độ của vectơ là:A) (7; –7)B) (9; –5)C) (9; –11)D) (–1; –5)B. Phần từ bỏ luận: (6 điểm)Câu 9. (3 điểm) đến DABC với điểm M thoả hệ thức: .a) chứng minh rằng:b) gọi CN là trung tuyến của DABC, I là trung điểm của CN. Chứng minh rằng: .Câu 10. (3 điểm) cho DABC tất cả A(3; 1), B(–1; 2), C(0; 4).a) tra cứu điểm D để tứ giác ABDC là hình bình hành.b) Tìm trọng tâm G của DABC.====================Bài làm:A. Bảng trả lời trắc nghiệm:Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5Câu 6Câu 7Câu 8ABCDB. Phần từ luận: (Học sinh làm phần từ bỏ luận ngay trên tờ giấy này, kể cả trang sau)Trường trung học phổ thông Trưng vương ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT Môn : Hình học tập lớp 10 Chuẩn
Họ tên học sinh : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lớp: ..............................Điểm
Nội dung đề số : 003A. Phần trắc nghiệm: (4 điểm) lựa chọn câu trả lời đúng nhất
Câu 1. Mang lại lục giác ABCDEF. Số các vectơ khác vectơ–không có điểm đầu cùng điểm cuối là các đỉnh của lục giác bằng:A) 36B) 30C) 42D) 15Câu 2: Xác định vị trí của 3 điểm A, B, C thoả hệ thức: A) C trùng BB) DABC cân
C) A trùng BD) C là trung điểm của AB.Câu 3. Mang lại hình bình hành ABDC. Đẳng thức nào sau đó là đúng:A) B) C) D) Câu 4. Cho DABC có giữa trung tâm G. M là 1 trong điểm tuỳ ý. Đẳng thức như thế nào sau đây là đúng:A) B) C) D) Câu 5. Mang lại 3 điểm A(1; 1), B(–1; –1), C(3; 3). Xác minh nào sau đó là đúng:A) G() là trung tâm của DABCB) A là trung điểm của BC C) C là trung điểm của AB.D) thuộc hướng.Câu 6. Mang lại hai điểm M(8; –1), N(3; 2). Toạ độ của điểm P làm thế nào cho M đối xứng với điểm N qua điểm phường là:A) (–2; 5)B) C) (13; –3)D) (11; –1)Câu 7. Mang đến hai điểm A(–4; 0), B(0; 8). Toạ độ của điểm C thoả: là:A) (–1; 6)B) (3; –1)C) (–2; –12)D) (1; –6)Câu 8. Mang đến hai vectơ = (–2; 4), = (5; –3). Toạ độ của vectơ là:A) (7; –7)B) (–9; 11)C) (9; –11)D) (–1; 5)B. Phần trường đoản cú luận: (6 điểm)Câu 9. (3 điểm) mang lại DABC cùng điểm M thoả hệ thức: .a) chứng tỏ rằng:b) hotline AN là trung đường của DABC, I là trung điểm của AN. Minh chứng rằng: .Câu 10. (3 điểm) mang lại DABC bao gồm A(3; 1), B(–1; 2), C(0; 4).a) search điểm D nhằm tứ giác ACBD là hình bình hành.b) Tìm giữa trung tâm G của DABC.====================Bài làm:A. Bảng trả lời trắc nghiệm:Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5Câu 6Câu 7Câu 8ABCDB. Phần từ luận: (Học sinh làm cho phần từ luận tức thì trên tờ giấy này, bao gồm cả trang sau)Trường trung học phổ thông Trưng vương vãi ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT Môn : Hình học lớp 10 Chuẩn
Họ tên học viên : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lớp: ..................................Điểm
Nội dung đề số : 004A. Phần trắc nghiệm: (4 điểm) lựa chọn câu vấn đáp đúng nhất
Câu 1. Cho chén bát giác ABCDEFGH. Số các vectơ không giống vectơ–không bao gồm điểm đầu và điểm cuối là những đỉnh của bát giác bằng:A) 72B) 28C) 56D) 64Câu 2: Xác xác định trí của 3 điểm A, B, C thoả hệ thức: A) C trùng AB) DABC cân
C) A trùng BD) A là trung điểm của BC.Câu 3. đến hình bình hành ACBD. Đẳng thức nào sau đấy là đúng:A) B) C) D) Câu 4. Cho DABC có trọng tâm G. M là một trong điểm tuỳ ý. Đẳng thức làm sao sau đây là đúng:A) B) C) D) Câu 5. Mang đến 3 điểm A(1; 1), B(–1; –1), C(–3; –3). Khẳng định nào sau đấy là đúng:A) G(–) là trọng tâm của DABCB) B là trung điểm của AC C) C là trung điểm của AB.D) ngược hướng.Câu 6. đến hai điểm M(8; 1), N(3; 2). Toạ độ của điểm phường đối xứng với điểm M qua điểm N là:A) (–2; 5)B) C) (13; –3)D) (–2; 3)Câu 7. Mang lại hai điểm A(–4; 0), B(0; 8). Toạ độ của điểm C thoả: là:A) (–2; –12)B) (1; –6)C) (–3; 7) D) (2; 12)Câu 8. đến hai vectơ = (–2; 4), = (5; –3). Toạ độ của vectơ là:A) (8; –2)B) (9; –5)C) (9; –11)D) (–1; 5)B. Phần từ luận: (6 điểm)Câu 9. (3 điểm) cho DABC với điểm M thoả hệ thức: .a) chứng minh rằng:b) hotline CN là trung con đường của DABC, I là trung điểm của CN. Minh chứng rằng: .Câu 10. (3 điểm) đến DABC bao gồm A(3; 1), B(1; –2), C(0; 4).a) tìm điểm D để tứ giác ABCD là hình bình hành.b) Tìm giữa trung tâm G của DABC.====================Bài làm:A. Bảng vấn đáp trắc nghiệm:Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5Câu 6Câu 7Câu 8ABCDB. Phần trường đoản cú luận: (Học sinh làm cho phần tự luận ngay lập tức trên tờ giấy này, của cả trang sau)ĐÁP ÁN BÀI KIỂM TRA HÌNH HỌC 10 CHUẨNĐề số 001:A. Trắc nghiệm: mỗi câu 0,5 điểm1 C2 D3 A4 B5 D6 A7 B8 CB. Tự luận: từng câu 3 điểm
Câu 9: a) Û (0,5 điểm)Û (0,5 điểm)Û đpcm.(0,5 điểm)b) (0,5 điểm)(0,5 điểm)Þ (0,5 điểm)Câu 10: a)(0,5 điểm)ABCD là hình bình hành Û (0,5 điểm)Û (0,5 điểm)Û Û D(4; 3)(0,5 điểm)b) Û Û G(1 điểm)==========================Đề số 002:A. Trắc nghiệm: từng câu 0,5 điểm1 A2 C3 D4 D5 A6 C7 C8 DB. Trường đoản cú luận: từng câu 3 điểm
Câu 1. A) Û (0,5 điểm)Û (0,5 điểm)Û đpcm(0,5 điểm)b) (0,5 điểm)(0,5 điểm)Þ (0,5 điểm)Câu 2. A) (0,5 điểm)ABDC là hình bình hành Û (0,5 điểm)Û (0,5 điểm)Û Û D(–4; 5)(0,5 điểm)b) Û Û G(1 điểm)==========================Đề số 003:A. Trắc nghiệm: từng câu 0,5 điểm1 B2 D3 B4 C5 B6 B7 A8 BB. Trường đoản cú luận: từng câu 3 điểm
Câu 1. A) Û (0,5 điểm)Û (0,5 điểm)Û đpcm(0,5 điểm)b) (0,5 điểm)(0,5 điểm)Þ (0,5 điểm)Câu 2. A) (0,5 điểm)ACBD là hình bình hành Û (0,5 điểm)Û (0,5 điểm)Û Û D(2; –1)(0,5 điểm)b) Û Û G(1 điểm)==========================Đề số 004:A. Trắc nghiệm: mỗi câu 0,5 điểm1 C2 A3 A4 A5 B6 D7 D8 AB. Trường đoản cú luận: mỗi câu 3 điểm
Câu 1. A) Û (0,5 điểm)Û (0,5 điểm)Û đpcm(0,5 điểm)b) (0,5 điểm)(0,5 điểm)Þ (0,5 điểm)Câu 2. A) (0,5 điểm)ABDC là hình bình hành Û (0,5 điểm)Û (0,5 điểm)Û Û D(2; 7)(0,5 điểm)b) Û Û G(1 điểm)==========================

Đề kiểm soát 1 tiết Hình học 10 chương 1 (Vectơ) gồm đáp án với ma trận đề, kiem tra chuong 1 toan 10 hinh hoc


(www.tienthanh.edu.vn) - Đề soát sổ 1 huyết Hình học 10 chương 1 (Vectơ) gồm đáp án và ma trận đề để học sinh lớp 10 và cô giáo Toán tham khảo.
*

*
Toán học là nàng hoàng của khoa học. Số học là cô bé hoàng của Toán học.
Ảnh đẹp,18,Bài giảng điện tử,10,Bạn hiểu viết,225,Bất đẳng thức,75,Bđt Nesbitt,3,Bổ đề cơ bản,9,Bồi dưỡng học viên giỏi,41,Cabri 3D,2,Các nhà Toán học,129,Câu đố Toán học,83,Câu đối,3,Cấu trúc đề thi,15,Chỉ số thông minh,4,Chuyên đề Toán,289,congthuctoan,9,Công thức Thể tích,11,Công thức Toán,112,Cười nghiêng ngả,31,Danh bạ website,1,Dạy con,8,Dạy học Toán,279,Dạy học tập trực tuyến,20,Dựng hình,5,Đánh giá năng lực,1,Đạo hàm,17,Đề cương ôn tập,39,Đề chất vấn 1 tiết,29,Đề thi - đáp án,982,Đề thi Cao đẳng,15,Đề thi Cao học,7,Đề thi Đại học,159,Đề thi giữa kì,20,Đề thi học kì,134,Đề thi học viên giỏi,126,Đề thi THỬ Đại học,399,Đề thi demo môn Toán,64,Đề thi giỏi nghiệp,45,Đề tuyển sinh lớp 10,100,Điểm sàn Đại học,5,Điểm thi - điểm chuẩn,221,Đọc báo góp bạn,13,Epsilon,9,File word Toán,35,Giải bài xích tập SGK,16,Giải chi tiết,196,Giải Nobel,1,Giải thưởng FIELDS,24,Giải thưởng Lê Văn Thiêm,4,Giải thưởng Toán học,5,Giải tích,29,Giải trí Toán học,170,Giáo án năng lượng điện tử,11,Giáo án Hóa học,2,Giáo án Toán,18,Giáo án trang bị Lý,3,Giáo dục,363,Giáo trình - Sách,81,Giới hạn,20,GS Hoàng Tụy,8,GSP,6,Gương sáng,206,Hằng số Toán học,19,Hình tạo ảo giác,9,Hình học không gian,108,Hình học phẳng,91,Học bổng - du học,12,IMO,12,Khái niệm Toán học,66,Khảo gần kề hàm số,36,Kí hiệu Toán học,13,La
Tex,12,Lịch sử Toán học,81,Linh tinh,7,Logic,11,Luận văn,1,Luyện thi Đại học,231,Lượng giác,57,Lương giáo viên,3,Ma trận đề thi,7,Math
Type,7,Mc
Mix,2,Mc
Mix bản quyền,3,Mc
Mix Pro,3,Mc
Mix-Pro,3,Microsoft bỏng vấn,11,MTBT Casio,28,Mũ và Logarit,38,MYTS,8,Nghịch lí Toán học,11,Ngô Bảo Châu,49,Nhiều giải pháp giải,36,Những câu chuyện về Toán,15,OLP-VTV,33,Olympiad,303,Ôn thi vào lớp 10,3,Perelman,8,Ph.D.Dong books,7,Phần mềm Toán,26,Phân phối chương trình,8,Phụ cấp thâm niên,3,Phương trình hàm,4,Sách giáo viên,15,Sách Giấy,11,Sai lầm ở đâu?,13,Sáng kiến kinh nghiệm,8,SGK Mới,23,Số học,57,Số phức,34,Sổ tay Toán học,4,Tạp chí Toán học,38,Test
Pro Font,1,Thiên tài,95,Thống kê,2,Thơ - nhạc,9,Thủ thuật BLOG,14,Thuật toán,3,Thư,2,Tích phân,79,Tính chất cơ bản,15,Toán 10,149,Toán 11,178,Toán 12,391,Toán 9,67,Toán Cao cấp,26,Toán học Tuổi trẻ,26,Toán học - thực tiễn,100,Toán học tập Việt Nam,29,Toán THCS,22,Toán tiểu học,5,toanthcs,6,Tổ hợp,39,Trắc nghiệm Toán,222,TSTHO,5,TTT12O,1,Tuyển dụng,11,Tuyển sinh,272,Tuyển sinh lớp 6,8,Tỷ lệ chọi Đại học,6,Vật Lý,24,Vẻ đẹp mắt Toán học,109,Vũ Hà Văn,2,Xác suất,28,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x